Agenda

Check our upcoming or previous seminars

Gevolgen van het Belgische Zomerakkoord voor Nederbelg situaties

23 november 2017

Gevolgen van het belgische zomerakkoord (vennootschapsbelasting en spaarfiscaliteit) en de mogelijk impact van Rutte III (afschaffing dividendbelasting) voor Nederbelg situaties.

De Belgische politici zijn er dan toch in geslaagd om door middel van het Zomerakkoord een hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting te realiseren, de spaarfiscaliteit te herzien en te komen tot een aanpassing van het bezoldigingsbeleid. Voor wat betreft de vennootschapsbelasting bestaan de wijzigingen onder andere uit verlaging van de tarieven, aanpassingen van de notionele renteaftrek, de meerwaarde belasting op aandelen, een aanpak van kapitaalsverminderingen, beperkingen op diverse aftrekken en een invoering per 2020 van een fiscale consolidatie en aftrekbeperkingen van de kosten van het gebruik van vreemd vermogen. Voor wat betreft de spaarfiscaliteit betreft het onder andere de invoering van een jaarlijkse 0,15 abonnementstaks op effectenrekeningen en nog diverse andere aanpassingen. Het bezoldigingsbeleid wordt aangepast door de invoering van een minimale bezoldigingseis, een mogelijkheid tot verstrekken van fiscaal vriendelijke winstpremies en een licht aanpassing van de pensioenfiscaliteit.

Nederland kent na een lange kabinetsformatie een nieuwe Regering die met name ook internationaal fiscale relevante wijzigingen heeft aangekondigd. Zoals bijvoorbeeld afschaffing van de dividendbelasting en verlaging van vennootschapsbelastingtarieven. Alhoewel deze plannen nog wel in wetgeving dienen te worden omgezet, is het goed om stil te staan bij de mogelijke gevolgen en om te bekijken of anticipatie op aangekondigde wijzigingen al mogelijk en aan te raden is.

Concrete recente ontwikkelingen betreffen nog steeds de afkoop van pensioen eigen beheer, en het arrest van de Nederlandse Hoge Raad betreffende de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang bij remigratie.

Tijdens dit seminar wordt ingegaan op deze recente ontwikkelingen in België en Nederland. Door de wol geverfde adviseurs lichten u voor en behandelen voor de praktijk relevante ontwikkelingen.

Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:

De hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting: verlaging tarieven, aanpassingen notionele renteatrek, aanpassingen t.a.v. kapitaalsverminderingen en diverse aftrekken, consolidatie en beperkingen voor de aftrek van de kosten van vreemd vermogen

  • De aanpassing aan de Belgische belastingheffing van spaarinkomsten, invoering van een 0,15% abonnementstaks op effectenrekening, en diverse andere aanpassingen
  • Invoering van een bezoldigingsbeleid 
  • Nederlandse uitfasering van het pensioen eigen beheer door buitenlands belastingplichtigen
  • HR arrest inzake remigratie en de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang
  • Mogelijke gevolgen van Nederland - Belgische situaties van de fiscale plannen van Rutte III: afschaffing dividendbelasting, verlaging vpb tarief, verhoging Box II tarief, aanpassing in de tariefschijven, invoering bronbelasting bij misbruiksituaties

 

Datum en locatie

Datum         23 november 2017
Locatie         Kasteel Maurick, Vught

Voorzitter

Rijkele Betten, Betten Internationaal Fiscaal Advies

Sprekers

Koen Vanduyse, Tiberghien Advocaten, Brussel
Jules de Beer, Loyens & Loeff Rotterdam
mr. Gert De Greeve, vennoot/belastingconsulent, Van Havermaet, Hasselt België;
Jeroen Peters, Atlas Fiscalisten

Programma

12.30 - 13.00 Registratie /inloop met broodjes en soep
13.00 - 14.00 Zomerakkoord: Hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting en aapassingen van het bezoldigingsbeleid en de pensioenfiscaliteit
De heer Koen Van Duyse, Tiberghien, Brussel
14:00 – 14:30 Overzicht recente fiscale ontwikkelingen Nederbelgen in het bijzonder ten aanzien van emigratie en remigratie aan de hand van de wetswijzigingen, jurisprudentie en een praktijkcasus
Jules de Beer, Loyens & Loeff, Rotterdam
14:30 – 15:00

Pauze

15:00 – 15:45 Mogelijke fiscale gevolgen van Rutte III afschaffing dividendbelasting
bronbelasting op uitgaande betalingen in anti-misbruiksituaties
vlaktax en sociale zekerheid?
Jeroen Peters, Atlas Fiscalisten
15:45 – 16:30
  • Nieuw fiscaal regime voor kapitaalverminderingen: impact op bestaande en toekomstige planning en aanpassingen in de Belgische spaarfiscaliteit;
  • Aanpassingen in de Belgische spaarfiscaliteit (abonnementstaks, beurstaks, meerwaarden op beleggingsvennootschappen);
  • Invoering van 0,15 abonnemenstaks op effectenrekeningen; 
  • Wijzigingen in huwelijksvermogensrecht.
Gert de Greeve, Van Havermaet, Hasselt
16:30 – 17:00 Forumdiscussie, mede naar aanleiding van vragen uit de zaal
17:00 Afsluiting
tot 18:00 
Borrel


Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt:
bij inschrijving vóór 10 november 2017
Euro 325,00 (excl. btw) inclusief lunch en documentatiemateriaal.
Bij inschrijving vanaf 10 november 2017
bedraagt het inschrijfgeld Euro 375,00 (excl. btw).

Inschrijving en bevestiging

Na ondertekening kunt u dit aanmeldingsformulier op de volgende manier inzenden:
• Per e-mail: rijkele@nolot.nl
• Per fax : +31 73 5530 004
Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij een bevestiging en factuur toezenden.
U hebt alleen toegang tot het seminar indien de factuur voor aanvang van het seminar is voldaan.

Annulering

Tot één week voor de aanvang van het seminar kunt u kosteloos schriftelijk annuleren. Daarna is annuleren niet meer mogelijk, wel kunt u zich – mits van tevoren schriftelijk meegedeeld – zonder verdere kosten laten vervangen.

Copyright

Dit seminar is ontwikkeld door Nolot. De onderwerpen en sprekers zijn zorgvuldig uitgezocht op basis van eigen onderzoek en ervaring. De eigendomsrechten van dit programma behoren derhalve geheel bij Nolot en het programma mag daarom onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd. Nolot aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van wijzigingen in het programma of de inhoud van de presentaties, maar treft steeds de mogelijke maatregelen om de hoogste kwaliteit zo veel mogelijk te waarborgen.